Zadarmo dopyt Zadarmo ponuka Prehľad inzerátov Termínové obchodovanie MON

Obchodné podmineky

 1. Zmluvné strany

  1. Poskytovateľom služby je Komoditná burza Bratislava, a.s., IČO: 31337406, DIČ DPH: SK2020324966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
  2. Prevádzkovateľom je poskytovateľ
  3. Uživateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba používajúca služby a stránky portálu www.agroinzercia.sk.
  4. Predajca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom online rozhrania zeregistruje a spravuje inzeráty, za účelom predaja tovaru alebo služieb svojím zákazníkom, klientom a odberateľom.
  5. Nákupca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom online rozhrania zeregistruje a spravuje inzeráty, za účelom nákupu tovaru alebo služieb svojím zákazníkom, klientom a odberateľom.
 2. Definícia pojmov

  1. Portál je internetový inzertný systém www.agroinzercia.sk, a jeho jednotlivé sekcie a podsekcie.
  2. Registrované dáta sú všetky informácie, materiály, reklamné banery, obrázky, fotografie a texty, ktoré si uživateľia portálu vkladajú do portálu
 3. Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všetky poskytované služby na portáli sú BEZPLATNÉ - neplatíte žiadne skryté ani prevádzkové poplatky (tento projekt je financovaný výhradne zobrazovanou reklamou na stránkach portálu, a poskytovaním dodatočných služieb burzy).
  2. Prezeraním a/alebo používaním stránok, textov, obrázkov, súborov, aplikácií, hier a služieb na portáli, súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.
  3. Za obsah, pravdivosť, autorské práva, funkčnosť a aktuálnosť registrovaných dát je zodpovedný výhradne uživateľ portálu, ktorý ich vložil do systému.
  4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zmazanie informácií v systéme.
  5. Pri vkladaní registrovaných dát uživateľ zodpovedá za obsah a prevedenie týchto registrovaných dát, a zbavuje poskytovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy, uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.
  6. Uživateľ portálu súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v registračnom formulári, a ich použitím na úkony spojené s registrovanou službou. Uživateľ prehlasuje, že súhlasí s ukladaním údajov poskytovaných cez online rozhranie do databázy a s ich ďalším spracovaním aj voči tretím osobám.
 4. Odosielanie informačných emailov

  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo informovať užívateľov o novinkách spojených s činnosťou burzy.
 5. Ďalšie služby

  1. Komoditná burza ponúka ďalšie služby, ktoré sú upravené v burzových pravidlách:
   1. Garančný systém - Bezpečnosť peňazí počas transakcie je zaručená zúčtvoacím centrom, platba je vopred a je uvoľnená až po riadnom dodaní tovaru
   2. Aukčný systém - Poľnohospodári majú možnosť ponúknuť tovar v aukcii a spotrebitelia majú možnosť dopytovať tovar v aukcii. Systém zabezpečuje najvýhodnejšiu cenu pre zadávateľa aukcie.
   3. Termínové kontrakty - Burza upravuje pravidlá pre termínové kontrakty. V prípade nemožnosti plnenia kontraktu sa využíva garančný fond burzy
 6. Záverečné ustanovenia

  1. Pre využívanie služieb a prezeranie stránok portálu musíte mať viac ako 18 rokov.
  2. Negarantujeme, že všetky naše webstránky sú bezchybné. Negarantujeme Vám správnosť obsahu naších webstránok. Používanie akéhokoľvek materiálu, ktorý si stiahnete alebo inak získate na stránkach je na Vaše vlastné riziko, a ste plne zodpovedný za akékoľvek prípadné škody vzniknuté na Vašom počítači, alebo za prípadnú stratu dát následkom stiahnutia a/alebo používania daného stiahnutého materiálu. Prevádzkovateľ a ani jeho partneri neposkytujú žiadne záruky, že (1) naše webstránky splnia Vaše očakávania, (2) naše webstránky budú bezchybné, plne funkčné a bezpečné, (3) informácie ktoré nájdete na naších webstránkach sú presné a spoľahlivé, (4) kvalita produktov, služieb, informácií a iných materiálov, ktoré získate alebo si prezriete na webstránkach portálu splnia Vaše očakávania. Prevádzkovateľ a ani jeho partneri neposkytujú žiadne záruky na obsah webstránok portálu a na ponúkané služby. Súhlasíte, že používate obsah stránok portálu a služby portálu na Vaše vlastné riziko.
  3. Poskytovateľ a/alebo jeho partneri nie sú zodpovední za prípadné priame, nepriame, náhodné alebo nenáhodné škody vzniknuté pri používaní, alebo spôsobené nemožnosťou nepretržitého používania služieb, a to aj v prípade, ak sme boli upozornení na prípadnú možnosť vzniku danej škody.
  4. Poskytovateľ pri objektívnom dôvode môže túto zmluvu uživateľovi portálu kedykoľvek vypovedať a zmazať jeho registrované dáta, a nenesie žiadnu zodpovednosť voči uživateľovi za prípadné vzniknuté škody.
  5. Ak ktorákoľvek časť z týchto obchodných podmienok nie je platná, alebo nie je možné ju uplatniť, potom takáto časť je automaticky nahradená za inú platnú časť, ktorá čo najpresnejšie vystihuje obsah danej neplatnej originálnej časti, a taktiež zvyšná časť obchodných podmienok zostáva v platnosti.
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akúkoľvek úpravu, alebo zmenu týchto obchodných podmienok. Používaním stránok a služieb portálu aj po zmene obchodných podmienok automaticky súhlasíte s novými obchodnými podmienkami. Ak s novými obchodnými podmienkami nebudete súhlasiť, musíte okamžite ukončiť používanie služieb a stránok portálu.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude miestnym príslušným súdom pre vzniknutý spor Burzový rozhodcovský súd, v prípade ak rozhodcovský súd odmietne riešenie vo veci, je kompetentný všeobecný súd poskytovateľa.
  8. Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.